Reabilitarea şcolii din localitatea Cadea, jud. Bihor

 

Cadea

CADEA este situat în mediul rural, aparţinând administrativ oraşului Săcueni şi având o populaţie de 1162 locuitori (date ale recensământului din 2002).

Date despre locuitorii acestei zone se regăsesc în acte bisericeşti ale evul mediu, în prezent localitatea având o structură etnică: maghiari – 963 locuitori, români – 163 locuitori, rromi – 61, sârbi – 1 locuitor.

Localitatea Cadea se află situată în partea de nord – vest a judeţului Bihor, fiind traversată de drumul E671 (DN 19) avînd legături directe (rutiere şi feroviare) cu marile centre urbane din judeţ sau din afara acestuia.

Din punct de vedere al vieţii culturale localitatea Cadea este strâns legată de o puternică tradiţie educaţională a Liceul tehnologic nr.1  Cadea, şcoală cu importante rezultate pe plan local şi naţional ante şi post 1989.

Despre liceu

Liceul tehnologic nr.1  Cadea situat în localitatea Cadea, judeţul Bihor  este o unitate şcolară cu puternice rădăcini în sistemul educaţional românesc. Unitatea a luat fiinţă în anul 1961 sub denumirea de Şcoală Profesională Agrotehnică, în anii 70’ primeşte denumirea de Şcoală Profesională Agroindustrială pentru ca în anul 2012 să primească actuala denumire de Liceul tehnologic nr.1  CADEA. Dea lungul anilor a reuşit să asigure calificarea profesională pentru un număr important de elevi din toate colţurile ţării şi în diferite specializări.

În prezent unitatea asigură şcolarizarea pentru un număr de 430 elevi grupaţi în 24 de clase şi peste 4 profile şi calificări profesionale.

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității infrastructurii de educație preuniversitară prin reabilitarea structurilor de cazare din unitatea de învățământ (școală generală, liceu și liceu tehnologic) și campusul din localitatea Cadea, orașul Săcueni, județul Bihor. Prin realizarea obiectivului general se urmărește:

  • contribuirea la dezvoltarea economiei bazate pe cunoaștere în microregiunea Săcueni și în județul Bihor
  • prin îmbunătățirea calității infrastructurii de educație se va contribui la creșterea calității formării profesionale și astfel se va determina și creșterea competivității economice a zonei
  • contribuire la alinierea calității formării profesionale din județul Bihor la standardele Uniunii Europene
  • prin reabilitarea internatului se va realiza o îmbunătățire al accesului la educație a grupurilor dezavantjate (elevi din mediul rural , romi) din microregiune

Obiective specifice:

1. Reabilitarea/modernizarea a unui număr de:

  • 20 de săli de curs pentru aproximativ 500 de elevi (săliile sunt proiectate pentru 25 elevi/sală); 27 de camere de internat cu câte trei paturi, penru 80 de elevi; ateliere de strungărie, de lăcătuși, mecanici, etc în total 733 mp;
  • cantină cu sala de masă cu 150 de locuri, bucătărie, etc, în total 602 mp;
  • sală de sport cu anexele necesare 591 mp;
  • 10 locuințe (garsoniere) pentru profesori;
  • alte clădiri și construcții anexe (clădire portar, centrală termică, depozite, terenuri.

2. Punerea la dispoziție, începând cu anul școlar 2015-2016 pentru un număr de 300 elevi /an din zona Săcueniului (din care 240/an provenind din mediul rural, deci defavorizați) a unei infrastructuri de educație adecvată formării de bază, teoretice și profesionale de calitate a elevilor

3. Creșterea capacității de cazare din cadrul Grupului Școlar din Cadea cu până la 25% a numărului total de elevi, până în anul şcolar 2015/2016

Contextul proiectelor

Dezvoltarea societății nu poate să fie imaginată fără dezvoltarea economiei, iar pentru acest aspect sunt indispensabile atât resursele materiale cât și cele umane. Ca urmare dezvoltarea unei comunități este într-o strânsă corelație cu dezvoltarea resurselor umane. Bazele acestui proces sunt asigurate de învățământul primar și general, însă procesul de educare nu poate fi privit complet fără ciclul liceal și fără formarea profesională. Lipsa instituțiilor de învățământ sau slaba calitate a infrastructurii educționale pe de o parte aduce o scădere însemnată a valoriilor resurselor umane dintr-o regiune, iar pe de altă parte conduce la migrarea tinerelor familii în zonele mai dezvoltate, astfel contribuind la accelerarea fenomenului de îmbătrânire a populației din regiune. Activitățile prezentului proiect au ca scop asigurarea unor condiții infrastructurale de învățământ la nivel european, și, astfel, deși în mod indirect, asigurarea continuă a resurselor umane, necesare pentru o dezvoltare economică și socială echilibrată și sustenabilă.

În clădirile campusului din Cadea funcționează școala generală cu clasele I-VIII (52 de elevi, majoritatea lor provenind din localitatea Cadea), liceul teoretic (cu 141 de elevi ciclu de zi și 68 elevi ciclu seral, în total 209 de elevi), liceul tehnologic (49 de elevi), în total 310 de elevi, din care în momentul actual 18 elevi sunt rromi.

Infrastructura educațională a fost construită în două faze diferite: prima fază având loc în perioada 1920-1930, iar a doua între 1970-1985. Este demn de menționat faptul că destinația acestor clădiri a fost una educațională încă din primul moment, astfel amenajarea lor este adecvată necesitățiilor educaționale. În lipsa fondurilor necesare și a intervențiilor adecvate, majoritatea clădirilor campusului preuniversitar din Cadea au ajuns azi într-o stare de degradare avansată. Începând cu 2004 nu mai funționează deloc nici cantina, nici internatul campusului. Acest fapt este cu atât mai mult regretabil, cu cât statisticile ne arată că aproape 90% dintre elevi din ciclul liceal și cel profesional fac zilnic naveta în lipsa unor posibilități de cazare decente. De asemenea, în jur de 50% din numărul total de 32 de cadre didactice sunt navetiști. Până în 2004. în cadrul acestei unități de învățământ, a funcționat și un centru pentru persoane tinere cu dizabilități motorice. Cunoscând aceste realități, cu ocazia lucrărilor de construire și amenajare se va ține cont de necesitățile grupurilor dezavantajate, pecum persoane cu dizabilități, copii de origine rromă și elevi din mediul rural dar va fi asigurată și egalitatea de șanse între sexe.

Din punct de vedere administrativ, satul Cadea (împreună cu satele Ciocaia, Cubulcut, Olosig și Sânnicolau de Munte) aparțin orașului Săcueni, fiind situat în Nord-Vestul județului Bihor. Conform prevederilor din legea nr. 12 din 24.02.2004. localitatea Săcueni a fost declarată oraș administrarea căruia au intrat localităile rurale mai sus menționate. Aceste sate suburbane aparțin unui oraș doar din punct de vedere administrativ, însă din punctul de vedere a situației economice, sociale și culturale, au păstrat toate cracterisiticile specifice localităților rurale.

Populația stabilă a orașului, înglobând și cea a satelor aparținătoare în 2011 a fost 11.526 de persoane, din care 5860 femei. Din punct de vedere etnic orașul poate fi caracerizat prin pluralitate, pe teritoriul administrativ al orașului fiind confirmată prezența a trei etnii, respectiv a șase religii diferite.

În ceea ce privește contextul economic trebuie să facem diferență între orașul propriuzis și satele legate administrativ de Săcueni. În aceste sate economia se bazaează în mare parte pe agricultură, iar economia orașului este axată pe comerț (mai ales pe comerț cu amănuntul), într-o măsură mai mică pe industria ușoară, respectiv - deși într-un procent mai redus - și pe agricultură. În 2010 în Săcueni au funcționat în total 147 de firme, dintre care 54% au fost intreprinderi mici, în medie aceste IMM-uri având patru angajați. Trebuie însă menționat că regresul economic din anii trecuți a avut efecte grave și asupra vieții economice din această zonă. Principalele resurse materiale ale zonei rămân solul fertil, clima favorabilă și forța de muncă suficientă. Însă, dacă nu se asigură pregătirea profesională necesară a forței de muncă mai sus menționată, zona poate să piardă unul dintre pilonii actuali ai economiei locale. În cazul Săcuenului din punct de vedere economic devin din ce în ce mai importante apele termale, care pot contribui atât la dezvoltarea industriei, a agriculturii (fiind utilizate de exemplu pentru încălzirea serelor) cât și a turismului prin stațiuniile balneare cu apă termală.

Din punct de vedere social, situația Săcuenului nu diferă major de realitățile generale ale județului. Conform datelor din februarie 2014 ale AJOFM Bihor, la nivel județean rata șomajului a fost 3,07% , iar în Săcueni 3,95%. Din numărul total al locuitorilor 2269 de persoane au vârsta cuprinsă între 5-19 ani, 4958 între 20-49, iar 1970 între 50-64 ani. 6643 de persoane au studii secundare, din care 1169 au terminat liceu, 1403 școală profesională, iar 3549 persoane au terminat doar ciclul gimnazial. 119 de locuitori au studii postliceale, iar 521 persoane au studii superioare. Din punct de vedere etnic, majoritatea populației este de etnie maghiară (9777 de persoane), urmată de persoanele de etnie română (716 persoane) și de rromi (588 de persoane). Rata sărăciei pentru Săcueni este de 38,6%.

Conducerea orașului a pus și pune și în prezent accent pe dezvoltarea infrastructurii de educație. Liceul teoretic din Săcueni a fost modernizat (parțial) în 2009 din bugetul local. De asemenea, și reabilitarea Școlii din Cadea a fost începută (2008), însă fondurile s-au dovedit a fi insuficiente. La momentul depunerii prezentei cereri de finanțare, lucrările de reabilitare al campusului din localitatea Cadea au fost realizate în prpoprție de 7,22 %. Ordinul de începere a lucrărilor de construcţii a fost emis la 31.07.2008 (Ordinul nr. 2365).

Pentru a facilita dezvoltarea economică, în 2012 a fost începută derularea unui proiect CBC, finanțat din programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, a cărui rezultat a fost inaugurarea unui incubator care funcționează și în prezent.


Valoare la începutul perioadei de implementare Valoare medie previzionată pe următorii 5 ani
Numărul de elevi ce va beneficia de infrastructura de învăţământ reabilitate/ modernizate 310 310

Potenţialii beneficiari ai proiectelor

Beneficiari direcți

Beneficiari indirecți

Elevii Școlii din Cadea. În prezent 310 de elevi; Cadrele didactice (în total 32 de cadre didactice) și personalul auxiliar (în total 10 angajați) al școlii din Cadea, în total 352 de persoane.

Familiile eleviilor din prezent și din viitorul apropiat ai școlii din Cadea, aproximativ 300 de familii, respectiv cca. 900 de persoane/an.

Tinerii de vârsta școlară a microregiunii care în viitorul apropiat (5 ani) doresc să se formeze în instituția de învățămînt reabilitată din Cadea. Numărul lor poate fi estimat la cca. 300 de persoane/an școlar, adică 1.500 de tineri într-un interval de timp de 5 ani.

Intreprinderiile din microregiune și din județ cu precădere cele cu profilul de activitate din domeniul agriculturii, construcțiilor și prepare de alimente. Aproximativ 150-160 de firme din regiune cu un număr estimat de 750-800 de angajați.

Autoritățiile publice locale

Prin îmbunătățirea calității procesului de pregătire se va îmbunătăți calitatea pregătirii forței de muncă, ceea ce va avea efecte pozitive asupra dezvolării economice. Astfel pe termen mediu și locuitorii zonei vor beneficia de rezultatele proiectului. Numărul estimat al locuitoriilor microregiunii este de 36.000 de persoane

 

O mai bună pregătire teoretică/profesională contribuie la creșterea probabilității de angajare, astfel la scăderea migrării forței de muncă și în mod direct la atenuarea gradului de îmbătrânire a societății din această zonă. Efectele proiectului din acest punct de vedere vor fi benefice și asupra societății localitățiilor învecinate. Numărul acestor persoane se estimează la aproximativ 36.000

 

Populația stabilă a satului Cadea, 1095 de persoane

 

Populația stabilă a orașului Săcueni, 11.526 persoane

Galerie

Conferința de deschidere - 05.05.2015

Renovarea școlii

Deschiderea noului an şcolar 2016 în Liceul Tehnologic nr. 1 Cadea

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!

www.inforegio.ro

Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Acest site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Copyright © 2015 U.A.T. Orașul Săcueni - Toate drepturile rezervate